OVĚŘENÍ VLOHOVÝCH VLASTNOSTÍ RETRIEVERŮ – OVVR

OVVR - soudcovská tabulka

 

A nyní k vlastním disciplínám:

1. Povaha

Popis disciplíny:

Je úvodní disciplínou, kterou se OVVR zahajují. Všichni zkoušení psi jsou nastoupení v řadě vedle levé nohy svého vůdce. Na pokyn rozhodčího vůdci jednotlivě procházejí se psy na vodítku nebo volně podél celé řady a zařadí se na konec. Jakýkoliv projev agresivity psa vůči ostatním psům nebo lidem je vylučující a pes dále nepokračuje v posuzování. Projev agresivity je zapsán do Průkazu původu (PP), soudcovské tabulky a přehledu zkoušek. Stejný zápis se provádí i v případě, když pes projeví svou agresivitu kdykoliv během OVVR.

Hodnocení disciplíny:

Vyhovující povaha se hodnotí jako standardní, projevy agresivity jako agresivní, projevy bázlivosti nebo plachosti jako bázlivá.

2. Chování po výstřelu

Popis disciplíny:

Posuzuje se při volném pohybu psa, kdy rozhodčí (nebo jeho pomocník na pokyn rozhodčího) vystřelí jednu ránu z brokovnice nebo 9 mm startovací pistole tak, aby pes střelce nesledoval a výstřel nemířil ve směru pohybu psa.

Hodnocení disciplíny:

Pes musí svým chováním prokázat, že se nebojí výstřelu a zůstává pod vlivem vůdce, v tom případě je hodnocen známkou 4. V případě, že pes začne po výstřelu divočet, nereaguje na povely a vyráží na velkou vzdálenost, je hodnocen nejlépe známkou 3. Pes, který se bojí výstřelu, což se projevuje tak, že odběhne ustrašeně od vůdce, nedá se přivolat a ztratí zájem o další práci, je hodnocen známkou 0 a je vyloučen z dalšího zkoušení. Tato skutečnost se zaznamenává do PP.

 

Disciplína „Chování po výstřelu“ se zkouší většinou po dvojicích. Rozhodčí určí každému vůdci směr, obvykle se jednotlivé dvojice vůdce + pes od sebe vzdalují pod úhlem 45°, ale vysvětlete psovi, který si chce hrát, co je nějaký úhel. Většinou to dopadne tak, že se psiska začnou družit a honit po louce. Jakmile jsou vůdci od rozhodčího vzdálení 30 – 50 metrů a psi se nekoukají směrem k rozhodčímu, rozhodčí vystřelí a sleduje reakce psů. Následně dá vůdcům pokyn, aby psy přivolali. Když pes přiběhne k vůdci, dá rozhodčí další pokyn, aby každý vůdce poslal psa opět slídit nebo jen tak běhat po louce. Tím se ověřuje, že se pes výstřelu nebojí, reaguje na pokyny a následně se i ochotně vzdálí od vůdce.

Pokud má pes již při výcviku panickou hrůzu z výstřelu, neuspěchejte to. Nehlaste psa na OVVR, zbytečně riskujete zápis do PP a tím jeho vyřazení z chovu. Ve většině případů lze panickou hrůzu z výstřelu odstranit nebo alespoň eliminovat na přijatelnou úroveň, ale je to dlouhodobá záležitost.

3. Nos

Popis disciplíny:

Kvalita nosu je posuzována během zkoušení ostatních disciplín, při nichž pes používá čichové orientace. Při hodnocení musí být vzaty v úvahu všechny okolnosti, které souvisí s pachovou prací a které ji mohou jakkoli ovlivnit. Zvláště je třeba posoudit vzdálenost, na jakou pes navětřil zvěř nebo jiný předmět, jaké jsou povětrnostní podmínky, síla větru, vlhkost a teplota vzduchu, povaha terénu, porost apod. Kromě toho budou všichni psi odzkoušeni tak, že rozhodčí pohodí stejný předmět pro každého psa samostatně, aby to pes neviděl. Vůdce vypustí psa na pokyn rozhodčího proti větru tak, aby pes měl možnost volným pohybem v terénu jako při procházce pach předmětu zachytit.

Hodnocení disciplíny:

Rozhodčí hodnotí tuto práci tak, jak je popsáno výše. Není rozhodující, jakým způsobem pes předmět označí, zda jej vůbec označí či zda jej přinese. Hodnotí se pouze kvalita nosu. Jako předmět se použije atrapa zvěře nebo jiný předmět dobře držící pach. Nepovažuje se za chybu, pokud pes předmět aportuje.

Běžně se používají svázané srnčí spárky (4 kusy) nebo jelení (2 kusy), dummy nebo kozlík o váze alespoň 0,5 kg.

V případě, že pes samostatně a bez povelů předmět aportuje, rozhodčí může se souhlasem vůdce zapsat známku i pro disciplínu Aport v terénu a tím pádem je splněná i další disciplína. 

4. Aport v terénu

Popis disciplíny:

Aport vhazuje rozhodčí do vzdálenosti nejméně 10 metrů. Vůdce vypustí na pokyn rozhodčího psa. Pes musí předmět samostatně a bez povelů uchopit, donést a bez váhání odevzdat vůdci v časovém limitu do 5 minut. Při předáváni aportu může pes stát nebo sedět.

Hodnocení disciplíny:

Příliš silné nebo váhavé uchopení (mačkání), hraní si s aportem, obíhání vůdce při odevzdání je penalizováno. Chybou je též, jestliže pes aport odkládá, aportuje s přestávkami, čeká na povel nebo upustí před odevzdáním.

5. Vodění psa na vodítku

Popis disciplíny:

Může být posuzováno po celou dobu OVVR nebo jako samostatná disciplína na vytyčené trase.

Hodnocení disciplíny:

Pes by neměl zůstávat vzadu nebo předbíhat vůdce, přičemž nesmí táhnout v žádném směru.

6. Vodění psa na volno

Popis disciplíny:

Vůdce uvolní psa na pokyn rozhodčího z vodítka, pes musí prokázat ochotu neodbíhat od vůdce při volné chůzi terénem.

Hodnocení disciplíny:

Nejedná se o zkoušku dokonalého vodění u nohy bez vodítka. Pes může jít volně spolu s vůdcem, při snaze odběhnout se bez váhání vrací na povel vůdce zpět. Vlastnost doprovázet vůdce (aniž by byl na obtíž) je typická pro retrievery a měla by jim být vrozena. Volný pohyb se děje teprve na povel vůdce. Je-li pes po dobu OVVR veden bez vodítka, což je možné, nesmí to v řádném případě být omluvou jeho vymanění z vlivu vůdce na jakoukoli dobu. Pokud takto vedený pes zasáhne do zkoušení jiného psa, má rozhodčí právo psa, který toto způsobil, vyloučit z OVVR. Disciplíně vodění na řemeni se musí podrobit i jinak volně vedený pes.

7. Ochota k práci na vodě

Popis disciplíny:

Pes musí jít ochotně a bez váhání do vody za vhozeným aportem.

Hodnocení disciplíny:

Opakovaný povel, váhání a vylézání na břeh snižují známku. Neuposlechnutí povelu k práci ve vodě se hodnotí známkou 0 a pes bohužel končí.

8. Aport z vody

Popis disciplíny:

Rozhodčí hodí aport do hluboké vody nejméně osm metrů daleko. Pes má nejkratší cestou plavat k aportu, přinést jej a předat bez váhání vůdci v časovém limitu do 5 minut. Nepožaduje se odevzdání vsedě. Zlepšení úchopu ve vodě se nepovažuje za chybu.

Hodnocení disciplíny:

Odkládá-li pes aport po vystoupení z vody, je mu úměrně snížena známka z výkonu. Pes, který po vystoupení z vody uvolní úchop a opraví si jej, nesmí v žádném případě zvedat hlavu a čekat na povel. Učiní-li tak, může vůdce bez vstoupení do vody rukou dosáhnout, je hodnocen známkou 1. Je-li břeh hůře přístupný, je psovi ponechána volba, kudy vystoupí na břeh.

9. Kontakt s vůdcem

Popis disciplíny:

Rozhodčí hodnotí během celých OVVR, jak pes reaguje na přivolání a další povel a to i je-li v kontaktu se zvěří.

Hodnocení disciplíny:

Příliš časté a opakované povely úměrně snižují známku. Pes, který se z jakýchkoli příčin nenechá přivolat a připoutat na vodítko nebo se vzdálí na dobu delší než 5 minut se hodnotí známkou 0.

Moje doporučení:

Není to samostatně posuzovaná disciplína. Doporučuji během všech vycházek zařadit malou pořadovou včetně důsledného vyžadování plnění všech příkazů k přivolání.

10. Vrozená chuť k práci

Popis disciplíny:

Po celý čas OVVR se hodnotí ochota a vytrvalost, s jakou se pes snaží pracovat, případně vyhledat zvěř. Pes musí pracovat vytrvale, bez častého pobízení a povelů a bez ohledu na počasí (zima, déšť). Žádá se vášnivě a s radostí pracující retriever. Prokáže-li pes klid před zvěří, nesmí to být hodnoceno jako chyba nebo jako nedostatek vloh k práci se zvěří.

Hodnocení disciplíny:

Neradostné, pomalé a špatné plnění povelů, nedostatek zájmu o aport, nezájem o práci, stálé povzbuzování snižují známku. V případě teplého počasí rozhodčí bere v potaz riziko přetížení a únavy psa.

Závěr OVVR

Pokud jste úspěšně prošli všemi disciplínami, blahopřeji!!! Teď už jen závěrečný nástup, předání vyplněných Průkazů původu a soudcovských tabulek, které velmi pečlivě uschovejte, ideálně oskenujte, ať máte i digitální kopii. Výstupem z OVVR je pouze verdikt prospěl x neprospěl. Pro někoho vysněná meta a konečná s výcvikem, někdo tímto stojí na startovní čáře k dalším zkouškám.

Informace čerpány Vergilius – Chovatelská stanice retrieverů [online]. Dostupné z: http://www.vergilius.cz/vycvik/ovvr/